Печатать книгуПечатать книгу

Okuw prosesi

Okuw prosesi

Сайт: Заочная Библейская школа
Курс: Заочная Библейская школа
Книга: Okuw prosesi
Напечатано::
Дата: Воскресенье, 11 Апрель 2021, 21:31

Mähriban talyplar!

Rebbimiz Isa Mesihiň söýgüsi bilen sizi garşy alýarys!

Mudi Injil institutynyň adyndan sizi Injil missiýasy Internet-mekdebinde sapaklaryň başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlamak isleýärin.

Mudi Injil instituty Isa Mesihe bolan gullugy bilen, öz Ýygnagynyň öňünde jogapkärçiligi bilen, Mukaddes Kitaby öwrenmekde adamlara kömek etmekde meşhurdyr. Öz öňünde şeýle maksatlary goýýan Injil missiýasy bilen hyzmatdaşlyk edýändigimize biz aýratyn şatdyrys. Bilelikde biz sizi Hudaýy Öz Sözi arkaly çuňňur tanamaklyga ugrukdyrmak isleýäris.

Şeýle mekdebi açmaklyk diňe biziň işgärlerimiziň däl, eýsem başga-da köp adamlaryň doga-dilegleri bilen mümkin boldy, şeýle hem bu gullugy pul kömegi bilen goldaýanlaryň goşandy boldy. Biz  bu okuw size beýik ýalkanyş getirer diýip umyt edýäris.

Mesihiň söýgisi bilen
Jozef M. Stouel,
Mudi Injil institiutynyň prezidenti


Eziz talyplar!

Iň bir ýeke-täk kitaby – Mukaddes Kitaby öwrenmeklik – aýratyn artykmaçlykdyr. Ýeke-täk – sebäbi Hudaý munda adam baradaky Öz isleglerini we pikirlerini açýar. Artykmaçlyk – sebäbi beýle mümkinçilik hemmelere berilmedik. Okamaga isleg bildirmek bilen siz dogry saýlaw etdiňiz. Injil missiýasynyň işgärleri Hudaýyň Sözüni öwrenmekde siziň kämilleşmegiňizi, Hudaýy tanamakda ösmegiňizi, Hoş Habary başgalara pespällik we öz islegiňiz bilen ýetirmegiňizi dileg edýäris.

Okuw materiallary bilen üpjün edendigi üçin Çikagodaky Mudi Injil institutyna, şeýle hem bu material siziň üçin elýeter bolmagyna öz goşandyny goşanlar üçin öz minnetdarlygymyzy bildirýäris.
Öz Sözüni öwrenmekde, goý, Hudaý sizi ýalkasyn.

Sizi çyn ýürekden hormatlamak bilen
Paul Hagelgans


© by The Moody Bible Institute of Chicago
© русского издания: Библейская миссия
    Bibel-Mission e.V., Postfach 1130, 63842 Niedernberg, Germany

Ähli kurslaryň sanawy

Modullaryň atlary Kurslaryň atlary
Esasy ynamlary              Mesihi ynamynda ilkinji ädimler
  Injil taglymatlary 
  Hoş Habar  
  Mukaddes Kitap aýdýar  
   
Mesihiň durmuşy we Onuň Ýygnaklary Isa Mesihiň durmuşy
  Mattanyň Hoş Habary  
  Ýahýanyň Hoş Habary
  Resullaryň işleri
  Ylham kitaby 
   
Mesihiçilik durmuşy Mukaddes durmuş
  Seniň durmuşyň üçin Hudaýyň islegi
  Şowly sapaklaryň düzgünleri
  Netijeli okamak
  Okuwçylara nähili düşünmeli
  Kultlar 
Injile giriş Köne Ähte syn. 1-bölüm 
  Köne Ähte syn. 2-bölüm  
  Täze Ähte syn. 3-bölüm 
  Injil pygamberligi  
   
Köne Äht kitaplary Gelip çykyş  
  Müsürden çykyş 
  Ýeşuwa  
  Ysraýyl serdarlary we Rut 
  Zebur 
  Süleýmanyň pähimleri  
  Işaýa 
  Daniýeliň kitaby 
 
Täze Äht hatlary Ýakubyň haty   
  Petrusyň haty 
  Rimlilere hat  
  1 Korintoslylara hat
  Galatýalylara hat  
  Efeslilere hat  
  Selaniklilere hat
  Ýewreýlere hat
   

Tehniki şertler

Internet üsti bilen biziň mekdebimizde okamak üçin Internede üznüksiz bagly bolmagy zerurdyr. Tizlikde baglamak hökmany däl, sapaklar kitap görnüşinde döredilen. Sistemalaýyn platformasynda giriş üçin wideo-sapaklar bar, şeýle hem käbir kurslarda seretmek üçin wideomateriallar bar.

Аdministratiw kurslar

Biziň Gaýybana Injil mekdebimizde Mukaddes Kitaby öwrenmek isleýän her bir adam okap biler: ybadathana gullukçylary, mesihi ýaş ýolbaşçylar, köp stažly mesihiler we Mesihe täze gelenler, şeýle hem Hudaýy agtarýan adamlar. Okamak isleýänleriň her bir saýtda hasaba alynmalydyrlar, soňra öz isleýän aýratyn kursuna bellenmelidirler. Hasaba alyş meýdançada hökmany doldurmaly ýer bar – olar “gyzyl ýyldyzjyk” bilen görkezilen “ - *.

Biziň saýtymyzda hasaba alynmak bilen öz şahsy ulanmakdan daşary biziň materiallarymyzy ulanmaklyga razylyk berýärsiňiz. Awtorlyk hukuklarynyň bozulmagy administratiw gözegçiligi tarapyndan jenaýat we raýat jogapkärçiligine çekilýär. Injil kurslaryny ulanmaklyk Mudi Injil institutynyň Injil missiýasy tarapyndan berlen (Moody Bible Institute, USA).

Mekdebiň düzgünleri

Talyplar borçly:

  • Mekdebiň häzirki düzgünlerini saklamak;
  • Beýleki talyplaryň garaýyşlaryna we pikirlerine hormat goýmak;
  • Daş-töweregiňizdäkiler bilen özüňi Mesihiň göreldesinde alyp barmak;
  • Başlan kursyňy üç aýyň dowamynda tamamlamaly.

Talyplara gadagan edilýär:

  • Gepleşikde ýa-da kursa gatnaşýan beýlekiler bilen gepleşeniňde göwnüňe degýän ýa-da paýyş sözleri ulanmak;
  • Awtorlyk hukugyny bozmak, kursyň materiallaryny bikanun ýaýratmak ýa-da üýtgetmek;

Bu düzgünleri bozan talyplara duýduryş berilýär ýa-da mekdepden çykarylýar.

Talyp 60 günüň dowamynda okuwda aktiwlik görkezmese duýdurylmazdan okuwdan çykarylýar.

Okuwyň bahasy

Gaýybana Injil mekdebindäki hyzmatlar köp pul çykdaýjysyny talap edýär. Häzirki wagtda mekdepde okuwlar meýletin sadaka berýänleriň hasabyna amala aşyrylýar, bu bolsa okamak isleýän her bir adama mümkinçilik berýär. Injil missiýasynyň bir kursyny okamak üçin  her bir talybyň okuw tölegi ortaça 30 ýewro durýar.

Biz pul kömegini berjek her bir adama öz minnetdarlygymyzy bildirýäris.

Kursy öwrenmegiň wagty

Sapagy öwrenmek üçin ortaça bir hepde gerek bolýar. Biz talyplary howlukdyrmaýarys, ýöne mümkin boldugyndan her sapagy içgin öwrenmäge, Mukaddes Ýazgylardan alnan tekstdäki sözleri ünsli okamaga çagyrýarys. Her hepdede näçe wagtyny okuwa sarp edip biljekdigini nazarda tutup, islendik ýagdaýda her bir talyp öz okuw grafigini özi düzýär.

Synaglary ýerine ýetirmek

Tekstli materiallardan soň her sapakda hökmany ýerine ýetirmeli synaglar ýerleşdirilen.

Bu wajyp! Synaga diňe sapagyň materiallaryny oňat bilýändigiňize we ähli soraglara jogap berip biljekdigiňize ynamyňyz bolan ýagdaýynda girişiň. Synagy ýerine ýetirýän wagtyňyz siz okuw materiallaryna seretmeli dälsiňiz.

Synagyň ähli ýumuşlaryny ýerine ýetirip bolansoň, «Hemmesini ibermek we testi tamamlamak» diýen düwmäni basyň. Şundan soň siziň ekranyňyzda synagyňyzyň netijeleri peýda bolar. Eger synagda «Esse» ýaly ýumuş bar bolsa, onda siz bahaňyzy muňa ýörite instruktoryň beren bahasyndan soň bilersiňiz.

Synag birnäçe bölümlerden ybarat bolýar:

Birinji bölüme siziň ylalaşýandygyňyz ýa-da ylalaşmaýandygyňyz baradaky tassyknamalar, ýagny «dogry» ýa-da «nädogry» diýen saýlawlar girýär.

Ikinji bölüm bir ýa-da iki jogaby bolan soraglardan düzülip, şolaryň dogry warinatyny saýlamaklyk girýär.
Üçünji bölümde soraglaryň jogabyny, ýagny iki hatarda ýerleşdirilen sözleri manysyna görä birleşdirmeli (meselem, Mukaddes Kitapdan alnan tekstiň aýatlaryny seljermek). 

Dördünji bölüm tekstde galdyrylan sözleri ýa-da söz düzümlerini manysy boýunça ýerinde goýmakdan ybarat.

Bäşinji bölüm döredijilik ýumuşdan (esse) ybarat bolup, düzümi birnäçe sözlemlerden durýan gysgaça jogaby özüňiz ýazmaly.

Synaglaryň ähli ýumuşlaryny ýerine ýetirip, ony iberen badyňyza esseden beýleki ähli ýumuşlaryň netijesini kompýuteriň bahalandyrmagy bilen görüp bilersiňiz. Essäňiziň bahalaryny we belliklerini azrak soňrak, instruktoryňyz ony okap, bahalandyrandan soň görüp bilersiňiz

Talybyň işini bahalandyrmak

Kursyň umumy bahasy ähli sapakalara berlen bahanyň hasabyna berler. Kursyň minimal geçiş bahasy 69 balldan ybarat (D).

Sapagyň geçiş bahasy 61 ball (E).

Synagy bahalandyrmak awtomatik usulda bolup geçýär, şonuň üçin hem synagy tamamlan badyňyza onuň netijelerini görüp bilýärsiňiz.

Aşakada bahalaryň tablisasy berlen:

ball baha Обозначение
100 - 93 А Iň ýagşy
92 - 85 В Ýagşy
84 - 77 С Kanagatlanarly
76 - 69 D Ýeterlik
68 - 61 E Tapawutly ýeterlik
60 - 0 F Kanagatlanarsyz