Оқу үдерісі

Мектептiңережесi

Студенттер міндетті:

  • мектептiң осы ережелерiнсақтау;
  • басқастуденттердiңкөзқарастары менпiкiрлерінсыйлау;
  • өзортасындаөзiнМәсіхкеелiктей жүргізу;
  • үш айдабасталған курстыбiтiру;

Студенттергетыйымсалады:

  • форумда, чатта, немесекурстiңбасқақатысушылары бар жекеқарым-қатынасындақорлаунемесетұрпайысөздерпайдалану;
  • авторлыққұқықтардыбұзу, курсматериалдарынзаңсыз таратунемесеөзгерту;

Бұл ережелертәуелдiлiгіне қарап студентке ескерту шығарылады немесе ол мүлдем мектептен шығарып жіберіледі.

Студенттiң белсендiгі60 күннiң ағымында көрінбеген жағдайда ол автоматты түрде курстан шығарылады.