Okuw prosesi

Tehniki şertler

Internet üsti bilen biziň mekdebimizde okamak üçin Internede üznüksiz bagly bolmagy zerurdyr. Tizlikde baglamak hökmany däl, sapaklar kitap görnüşinde döredilen. Sistemalaýyn platformasynda giriş üçin wideo-sapaklar bar, şeýle hem käbir kurslarda seretmek üçin wideomateriallar bar.

Аdministratiw kurslar

Biziň Gaýybana Injil mekdebimizde Mukaddes Kitaby öwrenmek isleýän her bir adam okap biler: ybadathana gullukçylary, mesihi ýaş ýolbaşçylar, köp stažly mesihiler we Mesihe täze gelenler, şeýle hem Hudaýy agtarýan adamlar. Okamak isleýänleriň her bir saýtda hasaba alynmalydyrlar, soňra öz isleýän aýratyn kursuna bellenmelidirler. Hasaba alyş meýdançada hökmany doldurmaly ýer bar – olar “gyzyl ýyldyzjyk” bilen görkezilen “ - *.

Biziň saýtymyzda hasaba alynmak bilen öz şahsy ulanmakdan daşary biziň materiallarymyzy ulanmaklyga razylyk berýärsiňiz. Awtorlyk hukuklarynyň bozulmagy administratiw gözegçiligi tarapyndan jenaýat we raýat jogapkärçiligine çekilýär. Injil kurslaryny ulanmaklyk Mudi Injil institutynyň Injil missiýasy tarapyndan berlen (Moody Bible Institute, USA).