Okuw prosesi

Mekdebiň düzgünleri

Talyplar borçly:

  • Mekdebiň häzirki düzgünlerini saklamak;
  • Beýleki talyplaryň garaýyşlaryna we pikirlerine hormat goýmak;
  • Daş-töweregiňizdäkiler bilen özüňi Mesihiň göreldesinde alyp barmak;
  • Başlan kursyňy üç aýyň dowamynda tamamlamaly.

Talyplara gadagan edilýär:

  • Gepleşikde ýa-da kursa gatnaşýan beýlekiler bilen gepleşeniňde göwnüňe degýän ýa-da paýyş sözleri ulanmak;
  • Awtorlyk hukugyny bozmak, kursyň materiallaryny bikanun ýaýratmak ýa-da üýtgetmek;

Bu düzgünleri bozan talyplara duýduryş berilýär ýa-da mekdepden çykarylýar.

Talyp 60 günüň dowamynda okuwda aktiwlik görkezmese duýdurylmazdan okuwdan çykarylýar.