Окуу процесси

Студенттин ишин баалоо

Курстун жалпы баасы өтүлгөн бардык сабактарга коюлган бааларга негизденип коюлат. Курстан курска өтүүнүн минималдуу баллы 69 баллды түзөт (D).

Сабактан сабакка өтүү баллы 61 балл (E).

Экзаменге баа коюу автоматтык түрдө ишке ашат, ошондуктан экзамениңиздин жыйынтыгын экзаменди бүтүрөр замат көрө аласыз.

Төмөндө баа коюу таблицасы берилген:

Баллдар Баа Обозначение
100 - 93 А Эң жакшы
92 - 85 В Жакшы
84 - 77 С Канааттанарлык
76 - 69 D Жетишерлик
68 - 61 E Жетиштүүрөөк
60 - 0 F Канааттанарлык эмес