Okuw prosesi

Ähli kurslaryň sanawy

Modullaryň atlary Kurslaryň atlary
Esasy ynamlary              Mesihi ynamynda ilkinji ädimler
  Injil taglymatlary 
  Hoş Habar  
  Mukaddes Kitap aýdýar  
   
Mesihiň durmuşy we Onuň Ýygnaklary Isa Mesihiň durmuşy
  Mattanyň Hoş Habary  
  Ýahýanyň Hoş Habary
  Resullaryň işleri
  Ylham kitaby 
   
Mesihiçilik durmuşy Mukaddes durmuş
  Seniň durmuşyň üçin Hudaýyň islegi
  Şowly sapaklaryň düzgünleri
  Netijeli okamak
  Okuwçylara nähili düşünmeli
  Kultlar 
Injile giriş Köne Ähte syn. 1-bölüm 
  Köne Ähte syn. 2-bölüm  
  Täze Ähte syn. 3-bölüm 
  Injil pygamberligi  
   
Köne Äht kitaplary Gelip çykyş  
  Müsürden çykyş 
  Ýeşuwa  
  Ysraýyl serdarlary we Rut 
  Zebur 
  Süleýmanyň pähimleri  
  Işaýa 
  Daniýeliň kitaby 
 
Täze Äht hatlary Ýakubyň haty   
  Petrusyň haty 
  Rimlilere hat  
  1 Korintoslylara hat
  Galatýalylara hat  
  Efeslilere hat  
  Selaniklilere hat
  Ýewreýlere hat