Okuw prosesi

Kursy öwrenmegiň wagty

Sapagy öwrenmek üçin ortaça bir hepde gerek bolýar. Biz talyplary howlukdyrmaýarys, ýöne mümkin boldugyndan her sapagy içgin öwrenmäge, Mukaddes Ýazgylardan alnan tekstdäki sözleri ünsli okamaga çagyrýarys. Her hepdede näçe wagtyny okuwa sarp edip biljekdigini nazarda tutup, islendik ýagdaýda her bir talyp öz okuw grafigini özi düzýär.