Okuw prosesi

Synaglary ýerine ýetirmek

Tekstli materiallardan soň her sapakda hökmany ýerine ýetirmeli synaglar ýerleşdirilen.

Bu wajyp! Synaga diňe sapagyň materiallaryny oňat bilýändigiňize we ähli soraglara jogap berip biljekdigiňize ynamyňyz bolan ýagdaýynda girişiň. Synagy ýerine ýetirýän wagtyňyz siz okuw materiallaryna seretmeli dälsiňiz.

Synagyň ähli ýumuşlaryny ýerine ýetirip bolansoň, «Hemmesini ibermek we testi tamamlamak» diýen düwmäni basyň. Şundan soň siziň ekranyňyzda synagyňyzyň netijeleri peýda bolar. Eger synagda «Esse» ýaly ýumuş bar bolsa, onda siz bahaňyzy muňa ýörite instruktoryň beren bahasyndan soň bilersiňiz.

Synag birnäçe bölümlerden ybarat bolýar:

Birinji bölüme siziň ylalaşýandygyňyz ýa-da ylalaşmaýandygyňyz baradaky tassyknamalar, ýagny «dogry» ýa-da «nädogry» diýen saýlawlar girýär.

Ikinji bölüm bir ýa-da iki jogaby bolan soraglardan düzülip, şolaryň dogry warinatyny saýlamaklyk girýär.
Üçünji bölümde soraglaryň jogabyny, ýagny iki hatarda ýerleşdirilen sözleri manysyna görä birleşdirmeli (meselem, Mukaddes Kitapdan alnan tekstiň aýatlaryny seljermek). 

Dördünji bölüm tekstde galdyrylan sözleri ýa-da söz düzümlerini manysy boýunça ýerinde goýmakdan ybarat.

Bäşinji bölüm döredijilik ýumuşdan (esse) ybarat bolup, düzümi birnäçe sözlemlerden durýan gysgaça jogaby özüňiz ýazmaly.

Synaglaryň ähli ýumuşlaryny ýerine ýetirip, ony iberen badyňyza esseden beýleki ähli ýumuşlaryň netijesini kompýuteriň bahalandyrmagy bilen görüp bilersiňiz. Essäňiziň bahalaryny we belliklerini azrak soňrak, instruktoryňyz ony okap, bahalandyrandan soň görüp bilersiňiz