Biz barada

Gaýybana Injil Mekdebi barada maglumat

Gaýybana Injil Mekdebi Injil missiýasynyň proekti bolup durýar we şu maksatlar üçin gulluk edýär: ybadathanalarda kiçi toparlarda we daş-töwereklerinde mesihileriň gulluk etmekleri üçin olary okatmak we esaslandyrmak.

Gaýybana Injil Mekdebi 35 kursdan ybarat bolup, rus dilinde klassiki wariantda kitaplary hödürleýäris. Köp kurslar başga dillerde bar ýa-da terjime edilýär. Indiki maglumatlary siz «Gaýybana Injil Mekdebiniň taryhy» atly sahypadan taparsyňyz.