Aici puteți face cunoștință cu setările de bază a sistemului de învățământ la distanță Moodle.

Fiţi bineveniţi la cursul „Primii paşi în viața de credință”. Înainte de a începe studierea primei lecţii, vă rugăm să vă familiarizaţi cu „Descrierea cursului”, pe care-l veţi găsi mai jos. Vă dorim un studiu binecuvântat!

Dumnezeu a zis: „…fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:16), și noi trebuie să tindem spre aceasta, dacă dorim să-I fim plăcuți lui Dumnezeu. Scopul acestui curs este de a vă învăța aspectele fundamentale ale vieţii creştine.

Aceste principii le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Sperăm că acest manual va deveni un ghid pentru viața dvs

Cursul dat conţine zece lecţii, fiecare din ele explică câte unul din cele zece puncte de bază a învăţăturii creştine.

Scopul principal al oricărei descrieri a lui Cristos este acela de a-i ajuta pe oameni să-L cunoască şi să-L iubească. Mijloacele de descriere la care poate recurge un scriitor, chiar şi unul remarcabil, întotdeauna vor fi limitate.

Chipul lui Cristos este inepuizabil şi fiecare epocă, la fel ca şi fiecare om în parte, regăseşte în El de fiecare dată ceva nou, personal, un suflu proaspăt – inexplicabil altfel decât prin revelaţie divină.

Cartea Faptele Apostolilor - este una dintre cărțile de bază ale Bibliei. Ea ne relatează despre vremurile când iudaismul a început să fie treptat substituit cu creştinismul. După evenimentele petrecute în camera de sus în Ierusalim, biserica s-a împrăștiat într-atât, încât atunci când Luca și-a început scrierile, comunități de creștini existau deja în toate orașele mari ale Imperiului Roman.

Cartea Faptele Apostolilor ne vorbește despre creșterea și dezvoltarea bisericii până în clipa când Pavel, marele apostol al neamurilor, a venit în Roma. Această carte reprezintă o verigă între Evanghelii și Epistole. Pe măsură ce o veți studia, veți resimți atmosfera turbulentă, plină de evenimente emoționante ale vieții creștinilor din primul secol.

Studierea cursului „Voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta" vă va ajuta să înţelegeţi clar cum trebuie să fie modul de viaţă al unui creştin şi care sunt principiile călăuzitoare de care trebuie să ţină cont, dacă doreşte să trăiască în conformitate cu voia lui Dumnezeu care ne-a fost descoperită în Biblie.

Acest studiu vă va ajuta nu doar să înţelegeţi mai bine Scriptura, dar vă va fi şi un îndrumător în viaţa cotidiană, explicându-vă cum să porniţi pe calea cunoaşterii voii lui Dumnezeu. Pentru început faceți cunoștință cu "Recomandări".

Mărturisirea personală a Evangheliei este una din formele slujirii creştine accesibilă tuturor credincioşilor, însă într-un anumit sens ea este şi cel mai dificil de îndeplinit. Mărturisirea personală este cea mai naturală metodă de a predica celor pierduţi, totuşi ea pretinde cele mai severe cerinţe în ce priveşte înţelepciunea, curajul şi caracterul creştinului. În ce priveşte eficacitatea acestei metode, trebuie să spunem că ea nu poate fi comparată cu nimic altceva. Sunt convins că cei ce studiază acest manual foarte curând vor observa că modul personal în care ei mărturisesc Evanghelia, se va ridica la un nou nivel, cel al puterii şi al eficienţei.

Cartea Geneza nu este rezultatul unei activităţi știinţifice, care să explice cu exactitate cum a ajuns lumea să fie așa cum o vedem astăzi. Mai degrabă, această carte reprezintă consemnarea începutului creării poporului ales de Dumnezeu.

Primele capitole pot fi considerate, într-un anume sens, capitole introductive la partea principală a cărţii. Acestea ne relatează, într-un mod accesibil și cu reverență, despre aceea că, Dumnezeul căruia ne închinăm, este Creatorul și Întemeietorul Universului.

Unul dintre scopurile principale ale cărţii Exodul este de a arăta modul în care israeliţii au devenit un popor. Condiţiile necesare de a-i transforma pe evrei într-un popor, erau:

•  Eliberarea din robia egipteană
•  Legea lui Dumnezeu
•  Cortul Întâlnirii
•  Preoţia

Pe măsura studierii acestei cărţi, vom înţelege de ce îndeplinirea acestor cerinţe era absolut necesară.

Psalmii reprezintă un model divin, extraordinar, al poeziei pline de viaţă, relatându-ne cu însufleţire despre veacurile care încă nu s-au născut şi ne motivează sufletul la închinare.

Scopul scrierii Evangheliei după Ioan este exprimat clar în următoarele cuvinte: "Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui” (Ioan 20:31).

Astfel, vedem că Apostolul Ioan a descris viaţa lui Hristos, urmărind scopurile evanghelistic şi apologetic simultan.

Epistola către Romani reprezintă în sine nu numai o extraordinară lucrare teologică, dar și o călăuză practică. Noi găsim în ea bazele credinței creștine; în epistolă se spune ce este salvarea, de la Cine ea vine, cum putem noi să o primim și ce influență ea trebuie să exercite asupra vieții noastre. Epistola ne relatează cum să biruim păcatul și cum trebuie creștinul să se comporte în biserică și în societate.

Întâia Epistolă către Corinteni este o carte de polemică. În ea ni se vorbeşte despre o nouă morală, o nouă modă, despre lipsa unei clarităţi în ce priveşte relaţiile, despre darurile carismatice, precum şi despre relaţiile între oameni. Multe din subiectele abordate în această epistolă sunt actuale şi pentru biserica contemporană şi de aceea veţi observa că această carte se adresează şi creştinilor din ziua de azi. Principiile pe care Pavel le expune pentru credincioşii din Corint, sunt de asemenea aplicabile şi la viaţa de astăzi, fiind tot atât de actuale ca şi la începutul noii ere!.

Fără îndoială că Epistola către Galateni este una din cele mai importante cărţi din Noul Testament. În ea găsim prezentarea succintă, clară şi convingătoare a doctrinei justificării prin credinţă. Această epistolă a fost pe drept numită Marea hartie a libertăţii creştine.

Pavel şi-a atins în sfârşit marele scop al vieţii lui, acela de a ajunge la Roma. Însă el a ajuns acolo în lanţuri, fiind în captivitate. Apostolul nu era întristat de faptul că era în lanţuri. Dimpotrivă, el şi-a transformat celula din închisoare în catedră şi a continuat să evanghelizeze lumea de acolo, din închisoare. În timpul acestei detenţii el a scris epistolele către Efeseni, Coloseni, Filipeni şi Filimon – patru dintre cele mai glorioase cărţi ale Noului Testament, în care Hristos este preamărit..

În timpul celei de-a doua călătorii misionare (anul 50 d. Cr.), apostolul Pavel a vizitat oraşul Tesalonic. Acolo el a predicat în sinagogă şi ca urmare a acţiunii Duhului Sfânt în sufletele oamenilor, s-a născut o biserică mare şi vie. Evreii din acel oraş, care nu credeau în Hristos, au întărâtat poporul împotriva apostolului şi astfel l-au constrâns pe Pavel să părăsească localitatea. Împreună cu tovarăşii de lucru, apostolul Pavel a vizitat Berea, Atena şi Corintul, în care Pavel a petrecut un an şi jumătate. În această perioadă el a scris două epistole adresate bisericii din Tesalonic.

Petru era un om energic, sigur de sine, curajos, hotărât, optimist, neînfricat şi statornic. Însă, la fel ca şi majoritatea din noi, Petru avea şi neajunsuri. Până la înălţarea lui Hristos, Petru a dat dovadă de instabilitate, slăbiciune, impulsivitate, laşitate, inconsecvenţă şi uneori era nehotărât. Cum era Petru înainte ca Domnul să-i facă chemarea de a fi apostol? De ce el s-a schimbat? Ce experienţe au avut o influenţă majoră asupra lui? În studiul nostru, îl vom cunoaşte mai îndeaproape pe acest om al lui Dumnezeu, precum şi epistolele lui.

În această epistolă autorul demonstrează faptul că Hristos este împlinirea tuturor promisiunilor din Vechiul Testament şi că Hristos este mai presus de tot ceea ce este cel mai bun în iudaism, întrucât El este revelaţia desăvârşită şi definitivă a lui Dumnezeu. Autorul epistolei avertizează cu privire la păcatul apostaziei, adică la păcatul lepădării de Hristos, după cunoaşterea deplină a binecuvântărilor pe care El le oferă.

Deşi Epistola lui Iacov a fost adresată în primul rând creştinilor evrei, învățăturile ei sunt valabile și aplicabile şi tuturor creştinilor dintre neamuri. Epistola lui reflectă un respect deosebit faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi subliniază ideea că învăţătura adevărată trebuie să corespundă unei trăiri adevărate.

Un scriitor a afirmat odată următoarele: „Evenimentele din viitor pun în umbră prezentul”. Şi întradevăr, evenimentele grandioase din viitor, care vor avea loc în mod sigur, redate în cartea Apocalipsa, sunt luate în considerare cu mare atenţie în zilele noastre. Reiese că studierea acestei cărţi, în vremurile noastre, este mai potrivită ca oricând.